Richter nariadením opravuje nepripravenú novelu zákona o sociálnych službách

Minister práce Ján Richter prichádza z návrhom nariadenia, ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou na rok 2019. Nariadenie prichádza len 4 mesiace po uvedení novely zákona o sociálnych službách do platnosti, čo dokazuje, že novela nebola pripravená správne, systémovo a v prospech odkázaných občanov. Po niekoľkých mesiacoch reagujú na aplikačnú prax a zmeny ako zvýšenie minimálnej mzdy alebo zvyšovanie nákladov, o ktorých ale vedeli pred schválením novely zákona. Je to dôkaz, že na MPSVaR pravá ruka nevie čo robí ľavá.

Nariadenie nanovo ustanovuje sumu na účely určenia výšky finančného príspevku pri poskytovaní ambulantnej sociálnej služby. Ako sa v nariadení uvádza, vláda reaguje na aplikačnú prax, ktorou chce vyvážiť financovanie pobytovej a ambulantnej služby. Na tieto nedostatky zákona sme upozorňovali ešte pred prijatím samotnej novely. Aj poskytovatelia služieb upozorňujú, že ani táto úprava nie je postačujúca. Našim návrhom riešenia pre ambulantné služby je úprava personálneho normatívu alebo výrazne zvyšovanie valorizácie príspevku na nasledujúce 2 roky. Takéto riešenie by malo zastaviť likvidáciu ambulantných služieb, ktoré sa poskytujú odkázanému počas dňa. Novela prijatá minulý rok nešťastne ponechala kompetencie a povinnosti financovania určitých sociálnych služieb, ktoré padli na ramená miest a obcí. Obce do 500 obyvateľov, ale zo svojho rozpočtu nedokážu zafinancovať potrebné služby pre odkázaných seniorov .

Novela zákona o sociálnych službách bola schválená na sklonku minulého roka. Do posledných chvíľ nechávali v napätí poskytovateľov, prijímateľov, ale aj samosprávy, ktoré nemali dostatočný čas pripraviť sa na zmeny. Úprava financovia pre poskytovateľov spôsobila evidentnú likvidáciu ambulantných služieb na Slovensku. Mnohé z denných stacionárov museli ukončiť službu a len v mesiaci január vyše 2 500 odkázaných ľudí ostalo bez ambulantnej služby. Ani táto úprava opätovne nepodporuje fungovanie ambulantných služieb pre odkázaných, ktoré sú pre štát lacnejšou alternatívou a majú pozitívnejší dopad na dobro klienta. Preto sú odkázaní ľudia a ich príbuzní nútení vyčkávať na dlhých čakacích listinách pre pobytovú formu sociálnej služby.

 

Reakcia na:

Ministerstvo práce mení príspevok na sociálne služby

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny predložilo do pripomienkového konania návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou na rok 2019.  Navrhovaná výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach  podmienených odkázanosťou na rok 2019 vychádza z účelu tohto finančného príspevku s prihliadnutím na vývoj minimálnej mzdy za predchádzajúce dva kalendárne roky ( na roky 2017 a 2018). Vychádza z výšky minimálnej mzdy na rok 2018 a s prihliadnutím na vyváženú úroveň spolufinancovania jednotlivých foriem sociálnej služby (pobytovej formy sociálnej služby a ambulantnej  formy sociálnej služby).

Nariadenie navrhuje zvýšenie finančného príspevku pri pobytových službách ako násobok  sumy mesačnej minimálnej mzdy pre určenie výšky finančného príspevku pri poskytovaní pobytovej služby/mesiac/miesto, a to konkrétne 0,2 násobku sumy minimálnej mzdy pri II. stupni odkázanosti, 0,45 násobku  sumy minimálnej mzdy pri III. stupni odkázanosti, 0,6 násobku sumy minimálnej mzdy pri IV. stupni odkázanosti, 0,85 pri V. stupni odkázanosti a 1,05 násobku sumy minimálnej mzdy pri VI. stupni odkázanosti, s tým, že navrhovaná výška finančného príspevku  na rok 2019 zohľadňuje  vývoj minimálnej mzdy za predchádzajúce dva kalendárne roky ( na roky 2017 a 2018),  vychádza z výšky minimálnej mzdy na rok 2018  (výška finančného príspevku ustanovená v prílohe č. 6 k zákonu vychádzala  z určeného násobku zo sumy mesačnej minimálnej mzdy na predchádzajúci rozpočtový rok, teda na rok 2017 ).

Vzhľadom na poznatky aplikačnej praxe z hľadiska potreby vyváženej úrovne spolufinancovania pobytovej formy sociálnej služby a ambulantnej sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou zo štátneho rozpočtu sa zvyšuje  výška finančného príspevku pri poskytovaní ambulantnej sociálnej služby  aj tým, že  sa zvyšuje percentuálny podiel z výšky finančného príspevku pri poskytovaní pobytovej služby/mesiac/miesto na 2/3- t.j. cca na  66,67%.

ZDROJ: MPSVaR