Nezamestnanosť

V súvislosti s politikou zamestnanosti mi chýba konkrétne riešenie pre zapracovanie opatrení, ktoré by uľahčilo zaradiť sa na trh práce rodičom maloletých detí. Súčasná právna úprava nemotivuje zamestnávateľov túto realitu akceptovať.

Pozitívne hodnotím, že si Vláda jednu z kľúčových úloh stanovila znížiť vysokú nezamestnanosť, zvlášť mladých ľudí, posilnením aktivačných schém formou európskych iniciatív, čo je prínosom. No konkrétne systémové opatrenia Vlády SR, ktoré zabezpečia trvalú udržateľnosť takýchto pracovných miest, po skončení dotácii európskych fondov programové vyhlásenie Vlády neobsahuje.

Najlepší spôsob zvyšovania zamestnanosti mladých aj po čerpaní fondov by bolo napr. nižším daňovým zaťažením pri zamestnávaní mladých ľudí a menšou byrokraciou.

Čo sa týka riešenia dlhodobej nezamestnanosti a regionálnej nezamestnanosti, chce Vláda v regiónoch posilniť tvorbu nových pracovných príležitostí, cez malé a stredné podnikanie a cestovný ruch, v rámci pomoci a podpory z európskych fondov. Tu chcem upozorniť, že v programovom vyhlásení Vlády SR chýbajú opatrenia pre trvalo udržateľné pracovné miesta v zaostávajúcich regiónoch. V novej odvodovej úľave zamestnávateľ bude platiť úrazové a garančné poistenie najviac 12 mesiacov. No problém je, že zamestnanec nebude dôchodkovo poistený.

Práve tieto zaostávajúce regióny budú mať najväčší problém s udržateľnosťou vytvorených pracovných miezd z dôvodu stále zvyšujúcej sa minimálnej mzdy, ktorú Vláda avizuje zvyšovať aj počas tohto volebného obdobia. Ja rozumiem ľavicovo orientovaným politickým stranám, že chcú zvyšovať minimálnu mzdu, lebo je to súčasť filozofie ich politického zamerania, avšak podľa ekonomických analytikov práve zvýšenie minimálnej mzdy môže mať za následok to, že sa neudržia vytvorené pracovné miesta v zaostalých regiónoch, čo by bolo obrovská škoda. Ak sa Vláde podarí naštartovať zvyšovanie zamestnanosti pomocou európskych fondov, treba dopredu zvážiť následné kroky, ktoré by eliminovali úbytok týchto pracovných miezd malých a stredných podnikateľov po skončení dotácii. Slabšie regióny by mohli mať šancu udržať tieto novootvorené pracovné miesta podľa analytikov prostredníctvom legislatívy, ktorá by znižovala mzdové náklady zamestnávateľa v slabších regiónoch na jedno pracovné miesto.

Vo vzťahu k tomu, čo čom spomenula, chcem poukázať aj na počet pracovných miest, ktoré bude musieť Vláda brať do pozornosti ak sa chce zamerať na riešenie dlhodobej nezamestnanosti, ku ktorej sa zaviazala v PVV. Do úvahy je potrebné brať fakt, že jadrom ľudí, ktorí sú evidovaní ako dlhodobo nezamestnaní je skupina obyvateľov z rómskych osád. Vychádzajúc z atlasu rómskych komunít, z ktorého vieme koľko ľudí sa segregovaných osadách býva, zároveň vieme aj to, koľko detí počas nasledujúcich 4 rokov dosiahne plnoletosť získame údaj o počte ľudí, ktorým musíme pomôcť na trh práce. Ak chce Vláda vyriešiť dlhodobú nezamestnanosť, predpokladám že pôjde o tvorbu pracovných miest z väčšej časti pre túto cieľovú skupinu. Neviem si dobre predstaviť ako po skončení dotácií chceme udržať tieto pracovné miesta, hoci aj za minimálnu mzdu. Len v tejto skupine pôjde o 24 tisíc ľudí, ktorým potrebujeme vytvoriť pracovné miesta, aby nám vystúpili zo štatistiky dlhodobo nezamestnaných.

Kroky, ako chce Vláda udržať pracovné miesta pre najnižšie kvalifikovaných ľudí, ktorí nám tvoria jadro dlhodobo nezamestnaných, programové vyhlásenie Vlády neobsahuje. Hoci prierez rezortov, ktoré sa budú podieľať na koncepcii riešenia dlhodobej nezamestnanosti sa vo vyhlásení spomína skôr vo všeobecnej robine.

Ďalej chcem pripomenúť, že riešenie problémov súvisiacich so zamestnávaním ľudí so zdravotným znevýhodnením v CHD, ktoré predpokladali rôzne stavovské organizácie sa v PVV nenachádzajú. Z tohto neviem posúdiť, či táto cieľová skupina, ktorá chce pracovať ale má objektívne prekážky, ktoré im zamedzujú reálne participovať na trhu práce sa nedostane do pozornosti MPSVaR. Pre zamestnávateľov sú títo znevýhodnení uchádzači o zamestnanie rovnako neatraktívny ako aj skôr menovaná skupina obyvateľstva. Výkonnosť pri práci je u týchto ľudí nižšia a príspevky pre zamestnávateľa boli poslednou legislatívou upravené a neprospech atraktivity zamestnať týchto ľudí.