Verejná správa

 

 

 


Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

Novela zákona, parlametntná tlač:  720
Dátum doručenia: 22.09.2017
Navrhovateľ:  poslanci NR SR: J. Budaj, M. Fecko, S. Gaborčáková, G. Grendel, E. Heger, J. Marosz, E. Jurinová, M. Krajčí, J. Lukáč, I. Matovič, R. Vašečka, M. Sopko, A. Suchánek, A. Verešová, V. Remišová, J. Viskupič 

Cieľom návrhu novely ústavného zákona je sfunkčniť túto právnu normu, zohľadniť viaceré odporúčania mimovládnych organizácií na zlepšenie tohto zákona a prihliadnuť na obsah niektorých doterajších legislatívnych aktivít, ktorých cieľom bolo odstránenie jeho nedostatkov. Návrh novely ústavného zákona upravuje:
- nový, rozšírený a jednotný formulár majetkových priznaní pre všetkých verejných funkcionárov, ktorý presne vymedzuje, čo má majetkové priznanie obsahovať a rozširuje zoznam vypĺňaných údajov s cieľom zamedziť neželaným praktikám obchádzania tohto zákona zo strany niektorých verejných funkcionárov (napr. údaje o užívaní nehnuteľností a hnuteľných vecí, údaje o prijatých daroch a iných výhodách), ako aj možnosť elektronického podávania majetkového priznania,
- povinnosť zverejňovať majetkové priznania verejných funkcionárov aj na úrovni obcí, miest a ich mestských častí, a to za podmienky, že majú zriadené vlastné webové sídlo,
- aktualizáciu osobnej pôsobnosti ústavného zákona vrátane rozšírenia zoznamu verejných funkcionárov, na ktorých sa má vzťahovať.

Celý legislatívny proces

 


 Návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

Ústavný zákon, parlamentná tlač 459 
Dátum doručenia: 3. 3. 2017 
Navrhovateľ: poslanci NR SR (J. Budaj, M. Fecko, S. Gaborčáková, G. Grendel, E. Heger, J. Marosz, E. Jurinová, M. Krajčí, J. Lukáč, I. Matovič, M. Sopko, A. Suchánek, A. Verešová, V. Remišová, J. Viskupič)

Na Slovensku sa vníma ako problém, že súčasná miera otvorenosti samosprávy je nedostatočná a mnoho dôležitých informácií o rozhodnutiach samosprávy a jej hospodárení zostáva ukrytých na samosprávnych úradoch. Otvorená samospráva zverejňuje všetky dáta, ktoré má k dispozícii a z ktorých vychádza pri tvorbe rozvojových programov, príprave rozpočtov a plánovaní. Rovnako tak by mala zverejňovať aj údaje, ktoré sa týkajú majetkových priznaní verejných funkcionárov, ktorí majú rozhodujúci vplyv na chod obce, mesta alebo jeho mestskej časti. 
 
Cestou k zvýšeniu verejnej kontroly a k zvýšeniu miery vedomostí o samospráve je zverejňovanie dát, najmä ekonomických a legislatívnych, s ktorými úrady pracujú. Ale nielen tých. Podľa výsledkov pravidelného hodnotenia samosprávy mimovládnymi organizáciami, napr. Transparency International Slovensko, je zverejňovanie majetkových priznaní verejných funkcionárov jedným z kritérií, podľa ktorých sa hodnotí otvorenosť a transparentnosť danej obce, mesta alebo mestskej časti. Nezverejňovanie týchto majetkových priznaní neraz znamenalo, že sa určitá obec, mesto alebo mestská časť prepadli v rebríčku hodnotenia samosprávy a zhoršili si svoje postavenie, pokiaľ ide o ich otvorenosť a transparentnosť. 
 
Cieľom návrhu ústavného zákona je zaviesť povinnosť zverejňovať majetkové priznania verejných funkcionárov aj na úrovni obcí, miest a ich mestských častí, a to za podmienky, že majú zriadené vlastné webové sídlo. Cieľom tak nie je prenášať neprimeranú administratívnu záťaž aj na malé obce, ktoré nemajú ani vlastné webové sídlo. Takýmto obciam by so zverejňovaním mohla dobrovoľne pomôcť záujmová samospráva, napr. Združenie miest a obcí Slovenska na svojom vlastnom webovom sídle.

 

Celý legislatívny proces