Zodpovedné hospodárenie

 

 


 

Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

 
Novela zákona, parlamentná tlač 148 
Dátum doručenia: 27. 5. 2016 
Navrhovateľ: poslanci NR SR (M. Fecko, S. Gaborčáková, G. Grendel, E. Heger, E. Jurinová, M. Krajčí, D. Lipšic, J. Lukáč, I. Matovič, S. Shahzad, R. Vašečka, M. Sopko, A. Suchánek, A. Verešová, V. Remišová, J. Viskupič) 
 
Účelom tohto návrhu zákona je odstrániť situácie z aplikačnej praxe týkajúce sa uplatňovania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Predovšetkým ide o prípady, kedy povinné osoby odmietajú zverejňovať informácie alebo zmluvy s odkazom na vlastnícke pomery a o prípady zapracovania dôležitých informácií do príloh povinne zverejňovaných zmlúv, ktoré podľa doterajšej právnej úpravy nemuseli povinné osoby zverejňovať (napr. technické predlohy, návody a pod.). Takisto je častým prípadom, kedy napríklad rozpočet danej zmluvy je uvádzaný v prílohe, ktoré však povinné osoby nezverejňujú, čo znemožňuje verejnú kontrolu. 
 
Účinná úprava má svoje odôvodnenie, pokiaľ ide o absenciu pôsobnosti zákona na právnické osoby (§ 2 ods. 3 zákona), ktorých výlučným zakladateľom nie je povinná osoba v zmysle § 2 ods. 1 a 2 zákona. Podľa predkladateľov verejný záujem spoločnosti na riadnej informovanosti o vzniknutých zmluvných vzťahoch uzatvorených povinnými osobami si vyžaduje, aby právnické osoby, ktoré sú povinnými osobami (§ 2 ods. 3 návrhu zákona) strpeli  vyšší informačný záujem zo strany verejnosti, pretože sú napojené na verejné zdroje.