Občiansky aktivizmus

 


 

 


 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 277 
Dátum doručenia: 23. 09. 2016 
Navrhovateľ: poslanci NR SR (M. Fecko, S. Gaborčáková, E. Heger, E. Jurinová, M. Krajčí, J. Lukáč, S. Shahzad, R. Vašečka, M. Sopko, A. Verešová, V. Remišová, J. Viskupič)

Boj proti hazardným hrám má na Slovenskú rastúcu tendenciu i podporu verejnosti. Nie náhodou je zrušenie hazardu iniciované práve na základe rôznych občianskych petícii. Úspešná petícia je totiž zákonnou požiadavkou na prijatie všeobecne záväzného nariadenia obce, ktorým by sa zakázalo prevádzkovanie vybraných hazardných hier na jej území.

Nepochybne najväčšia petičná akcia, ktorá bola zameraná na zákaz hazardu, sa uskutočnila v Bratislave a zapojilo sa do nej množstvo dobrovoľníkov. Po roku od začiatku zberu podpisov bolo vyzbieraných a mestu odovzdaných 136 139 podpisov na 8 018 hárkoch. Verejnosť pobúrili medializované informácie o tom, že niekoľko tisíc podpisov (cca 50 000) pod petíciu za zákaz hazardu v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, ktorá bola na magistráte tohto mesta odovzdaná koncom júna 2016, zmizlo. Ak sa tieto petičné hárky nenájdu, existuje dôvodná obava, že všeobecne záväzné nariadenie týkajúce sa zákazu hazardu sa nebude môcť v Bratislave prijať a hodiny dobrovoľnej práce tisícov ľudí vyjdú nazmar. Javí sa, že obce zlyhávajú pri vybavovaní petícií, napr. tým, že nedokážu zabezpečiť dostatočnú ochranu osobných údajov či dodržať zákonné lehoty.

Nielen prípad z Bratislavy vyvoláva v ľuďoch apatiu podpisovať a podporovať akékoľvek petície. V prípade hazardných hier je situácia omnoho vážnejšia, lebo bez petície v súčasnosti nemôže ani jedna obec na Slovensku zakázať prevádzkovanie hazardných hier a eliminovať prípady zničených osudov rodín v dôsledku vzniku závislostí. Hoci v zmysle čl. 2 Ústavy SR občania vykonávajú svoju moc priamo alebo prostredníctvom volených zástupcov, v prípade súčasnej právnej úpravy týkajúce sa zákazu hazardných hier neplatí ani jedno – občania priamo nemôžu rozhodnúť, lebo po odovzdaní petície je potrebný súhlas obecného zastupiteľstva a nemôžu rozhodnúť ani prostredníctvom volených zástupcov, lebo tí nemôžu rozhodovať bez petície.

Na základe vyššie uvedených skutočností je cieľom predkladaného návrhu zákona zrušiť podmienku petície na prijatie všeobecne záväzného nariadenia obce, ktorým by sa zakázalo prevádzkovanie hazardných hier podľa § 3 ods. 2 písm. b), d) e) a i) zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrhom zákona sa zároveň reaguje aj na výzvu Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy prijatú vo forme uznesenia č. 575/2016 zo dňa 25. 8. 2016, ktorej obsahom je zrušenie zákonnej podmienky predloženia úspešnej petície na prijatie všeobecne záväzného nariadenia obce týkajúceho sa zákazu vybraných hazardných hier na území obce.


 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 95 
Dátum doručenia: 29. 4. 2016 
Navrhovateľ: poslanci NR SR (M. Fecko, S. Gaborčáková, G. Grendel, E. Heger, E. Jurinová, M. Krajčí, D. Lipšic, J. Lukáč, I. Matovič, S. Petruchová, R. Vašečka, M. Sopko, A. Suchánek, A. Verešová, V. Remišová, J. Viskupič) 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“) predkladajú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽaNO – NOVA). Každý štát, ktorého cieľom je úprimná snaha chrániť svojich občanov, má právo regulovať podnikanie v oblasti hazardných hier, k čomu patrí aj regulácia podmienok, za ktorých sa hrania takýchto hier môžu zúčastniť jednotlivci. Cieľom návrhu zákona je zaviesť nové pravidlá ochrany hráčov hazardných hier tak, aby sa obmedzili negatívne (najmä finančné a sociálne) následky hrania týchto hier na ich životy, a to:

  • eliminovaním účasti na takýchto hrách osobám, ktoré sa nachádzajú v situácii, keď hranie hazardných hier predstavuje ohrozenie ich života, zdravia, základných životných podmienok alebo splácanie ich záväzkov,
  • nepriamou ochranou účelu poskytovania dávok v hmotnej núdzi (konzekventná ochrana verejných zdrojov),
  • zákazom propagácie vybraných druhov hazardných hier (napr. hazardných hier v kasíne či hier prevádzkovaných prostredníctvom výherných prístrojov).

Na základe uvedeného sa teda navrhuje, aby pred začatím hrania hazardnej hry prevádzkovateľ overil, či hráč nemá nedoplatky na sociálnom poistení, na verejnom zdravotnom poistení, nemá daňové nedoplatky alebo nepoberá dávky v hmotnej núdzi. U dávok z peňazí pochádzajúcich z verejného rozpočtu prevažuje verejný záujem, aby sa nestali predmetom straty v hazardnej hre. Rovnako existuje legitímny záujem, aby boli pohľadávky voči verejnému rozpočtu najprv splatené, a aby hraním hazardných hier nedochádzalo k oslabeniu platobnej disciplíny dlžníka (nielen na úkor štátu, ale aj na úkor vyživovaných osôb). Tieto opatrenia sú štandardom v krajinách, ktorých hospodárstvo (ekonomika) nie je postavené na zdanení hazardných hier, ako je to u nás, a zároveň majú s hazardnými hrami skúsenosti po desaťročia ako napr. Rakúsko či Česká republika. Keďže zavádzané opatrenia nevyžadujú zo strany prevádzkovateľa žiaden iný náklad ako pripojenie k internetu za účelom overenia informácii (prípadne iné prepojenie do príslušnej databázy), pozitívne sociálne vplyvy návrhu zákona môžu jednoznačne vylepšiť situáciu s chorobnými hráčmi z nízkopríjmových skupín. Títo ohrozujú svoje živobytie a sťažujú prežitie svojich rodín.

Pozitíva návrhu zákona dokonca prekračujú rámec hazardných hier. Zverejňovanie poberateľov dávok v hmotnej núdzi pomôže pri odhaľovaní tzv. bielych koňov z radov bezdomovcov a nízkopríjmových skupín, ktorí sú zneužívaní zločineckými skupinami na uzatváranie a krytie podvodov. Zverejňovanie by taktiež mohlo sekundárne pomôcť pri odhaľovaní „čiernej“ práce. Predkladaný návrh zákona má pozitívne sociálne vplyvy, nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, na životné prostredie a ani na informatizáciu spoločnosti. Návrh zákona má mierne negatívny vplyv na podnikateľské prostredie. Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.

Celý legislatívny proces