Vzdelávanie a šport

Vzdelanie a šport

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Navrhovatelia vzali listom z 1. decembra 2017 svoj návrh zákona späť.)

Novela zákona, parlametntná tlač: 765
Dátum doručenia: 12.1.2018 
Navrhovateľ:  poslanci NR SR: J. Budaj, M. Fecko, S. Gaborčáková, G. Grendel, E. Heger, J. Marosz, E. Jurinová, M. Krajčí, J. Lukáč, I. Matovič, R. Vašečka, M. Sopko, A. Suchánek, A. Verešová, V. Remišová 

Hlavným cieľom návrhu zákona je začleniť deti zo sociálne znevýhodneného prostredia do vzdelávacieho systému od dovŕšenia tretieho roku veku dieťaťa. Súčasná právna úprava ukladá dieťaťu povinnosť absolvovať predprimárne vzdelávanie v materskej škole jeden rok pred začatím povinnej školskej výchovy, t. j. od piateho roku veku dieťaťa. V priebehu roka môže mať dieťa problém začleniť sa do kolektívnu, osvojiť si sociálne návyky a nadobudnúť všetky zručnosti a vedomosti potrebné na vstup do základnej školy. Pre mnohé deti môže jeden rok predstavovať príliš krátke časové obdobie na zvládnutie týchto krokov, z toho dôvodu sú nútené absolvovať tzv. nultý ročník základnej školy. 

Celý legislatívny proces


Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Navrhovatelia vzali listom z 1. decembra 2017 svoj návrh zákona späť.)

Novela zákona, parlametntná tlač: 765
Dátum doručenia: 8.11. 2017  
Navrhovateľ:  poslanci NR SR: J. Budaj, M. Fecko, S. Gaborčáková, G. Grendel, E. Heger, J. Marosz, E. Jurinová, M. Krajčí, J. Lukáč, I. Matovič, R. Vašečka, M. Sopko, A. Suchánek, A. Verešová, V. Remišová 

Cieľom návrhu zákona je tak prispieť k väčšej elektronizácii a informatizácii škôl a školských zariadení a zároveň aj ich odbremenenie od zbytočnej byrokratickej záťaže. Vzhľadom na skutočnosť, že nie všetky školy a školské zariadenia disponujú už v súčasnosti technickými prostriedkami na zabezpečenie hodnovernosti pedagogickej dokumentácie, ktorej súčasťou je aj triedna kniha, návrh zákona ponecháva aj doterajšiu možnosť vedenia elektronickej triednej knihy s tým, že jej hodnovernosť a archiváciu bude možné zabezpečiť „klasickou“ listinnou formou.
Napriek viacerým novelizáciám školského zákona, aj v relatívne nedávnom období, takmer desatina odkazov a poznámok pod čiarou k týmto odkazom na osobitné zákony odkazuje na už zrušené zákony. Hoci neaktuálnosť tzv. poznámok pod čiarou nemá za následok nemožnosť uplatnenia práv a povinností subjektov, ktorým sú určené, zainteresovaným subjektom to predsa len môže sťažiť porozumeniu zákona, a teda aj postup v zmysle platnej legislatívy. Cieľom návrhu zákona je preto aj purifikácia jeho normatívneho textu uvedeného v poznámkach pod čiarou, čo môže napomôcť adresátom právnej normy v lepšom pochopení paragrafového znenia a prispieť k väčšej zrozumiteľnosti platnej právnej úpravy.

Celý legislatívny proces


Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

 

Novela zákona, parlametntná tlač:  682
Dátum doručenia: 18. 8. 2017  
Navrhovateľ:  poslanci NR SR: J. Budaj, M. Fecko, S. Gaborčáková, G. Grendel, E. Heger, J. Marosz, E. Jurinová, M. Krajčí, J. Lukáč, I. Matovič, R. Vašečka, M. Sopko, A. Suchánek, A. Verešová, V. Remišová 

Cieľom návrhu zákona je odpolitizovanie školstva vo veci výberu riaditeľa školy alebo školského zariadenia. Podľa súčasnej právnej úpravy zavedenej novelou zákona        č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z roku 2015, ktorá bola následne mierne korigovaná ďalšou novelou toho istého zákona v roku 2017, má zriaďovateľ školy alebo školského zariadenia (napr. obec, vyšší územný celok) tzv. právo veta pri voľbe riaditeľa školy alebo školského zariadenia. Platí totiž, že zriaďovateľ môže dvakrát po sebe odmietnuť kandidáta na tento post, ktorého navrhla rada školy na základe výberového konania. Pri druhom vyslovení nesúhlasu sa vyžaduje schválenie trojpätinovou väčšinou všetkých členov príslušného zastupiteľstva. Podľa mnohých učiteľov sa takouto právnou úpravou vytvára priestor pre korupciu, klientelizmus, rodinkárstvo a politické nominácie riaditeľov.

Pritom kompetencie rady školy ako orgánu školskej samosprávy zastúpenej učiteľmi, nepedagogickými zamestnancami, rodičmi, zriaďovateľom a na strednej škole aj samotnými žiakmi by sa mali skôr posilňovať ako oslabovať, a preto sa navrhuje, aby bol v plnej miere rešpektovaný ten kandidát na obsadenie miesta riaditeľa, ktorý vzišiel z výberového konania, kde výberovú komisiu tvorí rada školy.

Návrh zákona teda znamená návrat k právnej úprave v takej podobe, v akej platila pred septembrom 2015, keď bol zachovaný demokratický princíp rozhodovania školskej samosprávy.

Za účelom zvýšenia právnej ochrany pedagogických zástupcov, ktorí sú členmi rady školy, sa súčasne navrhuje predĺžiť ich výpovednú dobu o 2 mesiace oproti výpovednej dobe iných zamestnancov. Táto právna úprava je potrebná k tomu, aby sa učitelia nebáli vyjadrovať svoje (kritické) názory počas zasadnutia rady školy, keď je tam prítomný ich nadriadený, ktorý by mohol z týchto výstupov a názorov vyvodzovať následky v podobe skončenia pracovného pomeru. 

Celý legislatívny proces