Category Archives: Aktuality

Na výbore Národnej rady pre sociálne veci sme sa v apríli stretli so zástupcami Združenia všeobecných lekárov, ktorí žiadali o odstránenie zbytočných požiadaviek Sociálnej poisťovne, ktoré obťažujú ťažko chorých ľudí a blokujú ambulancie všeobecných lekárov. V pléne som preto predniesla pozmeňujúci návrh, v ktorom navrhujem: • aby pri výkone lekárskej posudkovej činnosti nebola osobná účasť poistenca alebo poškodeného nevyhnutná, • aby sa kontrola posudzovania spôsobilosti na prácu vykonávala v lehotách určených posudkovým lekárom, • aby z kontroly posudzovania spôsobilosti na prácu boli vyňaté prípady, u ktorých je jednoznačný predpoklad trvania dočasnej práceneschopnosti najmenej 1 rok (to sú onkologické ochorenia, stavy po operácii chrbtice alebo srdca,…), • a aby poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vykazoval potvrdenia o zdravotných výkonoch na účely sociálneho poistenia elektronicky. Ak by sa schválil tento môj pozmeňujúci návrh, tak by sme tým odbremenili všeobecných lekárov. Zároveň by trpiaci ľudia nemuseli chodiť osobne postaviť sa pred posudkovú komisiu. Iba v…

Read more

Dnes sme získali sídlo Európskej agentúry práce. Už bolo načase, aby nejaká európska agentúra mala sídlo na Slovensku. Z pohľadu Slovákov pracujúcich v zahraničí je to dôležitá agentúra. Avšak treba dodať, že táto inštitúcia iba dohliada na členské štáty, aby dodržiavali pravidlá týkajúce sa mobility. Účasť členských štátoch na spolupráci s touto inštitúciou je dobrovoľná. Nie je nadriadená národným inštitúciám. Bude sa skôr podieľať na zefektívnení spolupráce medzi členskými štátmi. Slovákom pracujúcim na Slovensku táto inštitúcia nijako výraznejšie nepomôže. Mohla by pomôcť opatrovateľkám pri vymáhaní práv v zahraničí či kamionistom. Verím, že vznik tejto agentúry prebudí ministerstvo k aktívnejšiemu riešeniu opodstatnených sťažností Slovákov pracujúcich v zahraničí. Doteraz, napr. v prípade opatrovateliek to bolo iba hádzanie horúceho zemiaka z ministerstva na ministerstvo. Agentúra by mala byť nie na naše potešenie, lebo ju máme, ale na konkrétnu pomoc Slovákom.

52/52