Starostlivosť o seniorov je jednou z oblastí, v ktorých Slovensko potrebuje vylepšiť. Opatrovateľská služba je ideálnym riešením. Táto služba sa dostala do originálnej kompetencie obcí. Avšak často prežíva iba vďaka projektom z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu. Nič systémové pre udržateľnosť tejto služby pre odkázaných ľudí neexistuje. Obce nie sú schopné z rozpočtov prijať viac opatrovateliek do pracovného pomeru, napriek prudko starnúcemu obyvateľstvu. Urobili by to radi, ak by im v tom pomohla nejaká systémová zmena. Pri každom ukončení programového obdobia nastali výraznejšie poklesy počtu opatrovateľov i opatrovaných. Aktuálna výzva, ktorá je pokračovaním týchto programom je zameraná na podporu opatrovateliek pre malé obce do 1000 obyvateľov. Ak si prerátame príspevok, tak program pokryje náklady na zamestnanie približne 487 opatrovateliek. Príspevok využijú prevažne obce, kde už opatrovateľskú službu majú. A čo ostatné malé obce? Len vlani 5 747 opatrovateliek v rámci samospráv poskytli službu 13 187 opatrovaným.
Takéto nesystémové fungovanie opatrovateľskej služby je neprijateľné. Štát tvrdí, že je to v kompetencií obcí. Tie zas poukazujú na štát, že im na službu neprispeje. Riešením je zavedenie štátnej dávky v odkázanosti, ktorú budeme presadzovať v prípade, že sa staneme súčasťou novej vlády. Obce budú mať ďalší zdroj financií na prijímanie nových opatrovateliek. Pomôže to tiež opatrovateľkám zo zahraničia, ktoré majú záujem vrátiť sa k svojim rodinám a nájsť si prácu na Slovensku.

Opatrovateľská služba pre seniorov v ich domácom prostredí potrebuje zásadné zmeny